STRAßENBAHNREISEN

Tramvaje Ostrava - Trams in Ostrava

YouTube Name: OstravaCzechRepublic.
Sprache: Tschechisch.
Datum: 3. April 2011.
Stadt: Ostrava (Tschechien).

Das Video zeigt

Dopravní podnik Ostrava (DPO)
In Betrieb

1Ostrava Straßenbahnlinie 1: Hlavní nádraží - Dubina
In Betrieb

Markiert Dubina Interspar.

17Ostrava Straßenbahnlinie 17: Dubina - Vřesinská
In Betrieb

2Ostrava Straßenbahnlinie 2: Hlavní nádraží - Výškovice
In Betrieb

3Ostrava Straßenbahnlinie 3: Dubina - Poruba Vozovna
In Betrieb

4Ostrava Straßenbahnlinie 4: Nová huť jižní brána - Martinov
In Betrieb

Beschreibung

Tramvajovou dopravu ve třetím největším městě České republiky, v Ostravě, zajišťuje Dopravní podnik Ostrava (DPO).

DPO v lednu 2008 provozoval tramvajovou dopravu na 65,7 km tramvajových tratí o rozchodu kolejí 1435 mm, na kterých jezdilo 16 linek, označených čísly 1 až 14, 17 (denní linky) a 18, 19 (noční linky), o celkové délce 207,5 km. V cyklistických sezónách byly vypravovány linky C1 a C2 (cyklotramvaje), na které byl nasazován vůz T3 ev. č.1015.[1] Ostravská síť tramvají je tak třetí největší v zemi (po Praze a Brně).

V roce 1897 postavila firma Ganz & comp. elektrárnu v Moravské Ostravě, která později patřila Moravskoostravské elektrářské akciové společnosti. Ihned poté byl vypracován návrh na elektrifikaci obou ostravských tratí. Pravidelná osobní doprava patnácti elektrickými tramvajemi byla zahájena 1. května 1901.
V parním provozu se využívalo celkem 23 vlečných vozů a 12 tramvajových lokomotiv, z nichž některé zůstaly v provozu až do roku 1922, kdy je v nákladní dopravě vytlačily lokomotivy elektrické. Prvních 15 motorových vozů pro elektrickou dráhu vyrobila vagónka v polském Sanoku.

Sametová revoluce a změna společensko-ekonomických poměrů se projevila i v Ostravě, nejnápadnější změnou byla změna nátěru vozů z červenokrémové na bílou, modrou a žlutou. Devadesátá léta přinesla jednak zkvalitnění MHD v samotné Ostravě, jednak zastavení výstavby nových tramvajových tratí. To se změnilo až v roce 1999, kdy byl zahájen provoz na posledním úseku trati podél Místecké ulice. Roku 2001 oslavila elektrická tramvaj ve městě své sté výročí.

Již v roce 1989 se v Ostravě objevila první tříčlánková tramvaj Tatra KT8D5, o rok později jich bylo zařazeno dalších 15. V letech 1994 až 1998 bylo do provozu zařazeno celkem 38 vozů Tatra T6A5. Mezi lety 1998 a 2001 je následovalo 14 nízkopodlažních tramvají Škoda 03T (Astra). Devět vozů Inekon 01 Trio pochází z let 2002 až 2004. Od roku 2005 jsou v provozu též nízkopodlažní novostavby vozů T3 - tramvaje Vario LF.

Tram services in the third largest city in the Czech Republic in Ostrava, transport company in Ostrava (DPO).
FWD in January 2008 ran a tram service on the 65.7 km of tram track gauge of 1435 mm, which rode on 16 lines, numbered 1 to 14, 17 (daily service) and 18, 19 (night line), with a total length of 207 5 km. The cycling seasons were dispatched lines C1 and C2 (cyklotramvaje), which was deployed T3 car reg. č.1015. [1] Ostrava tram network is the third largest in the country (after Prague and Brno).

In 1897 the company built by Ganz & Comp. plant in Ostrava, Moravia, which later belonged to the Moravian elektrářské company. Immediately after the proposal was drawn up to electrify both Ostrava routes. Regular passenger transport fifteen electric trams were launched on 1 května 1, 901th

The steam operation benefited a total of 23 and 12 cars towed tramway locomotives, some of which remained in operation until 1922, when the freight electric locomotive pushed. The top 15 motor vehicles to electric tramway wagon works were produced in Poland Sanok.

Velvet Revolution and changing socio-economic conditions is reflected in Ostrava, the most noticeable change was změnou paint červenokrémové cars from the white, blue and yellow. The nineties brought the first improvement of public transport in Ostrava itself, first stop the construction of new tram lines. That changed in 1999 when it was launched in the last section of track along the street Místecká. In 2001 the electric streetcar celebrated in his centennial.

Already in 1989, first appeared in Ostrava tram Tatra KT8D5 three-section, and a year later there were further classified 15th Between 1994 and 1998, the operation included 38 Tatra T6A5. Between 1998 and 2001, followed by 14 low-floor tram Skoda 03T (Astra). Nine cars INEKON 01 Trio dates from 2002 to 2004. Since 2005, the service also low in the new building cars T3 - Tram Vario LF.

Tramvaje Ostrava - Trams in Ostrava

Standort auf einer Karte

Fügen Sie einen Kommentar

Zuletzt aktualisiert: 23. Februar 2023.